Kostnader och avskrivningar

Avskrivning
Avskrivning pekar på att kostnaden för anläggningstillgångars värdeminskning och på så vis uppta verksamhetens tillgångar till sitt verkliga värde i bokföringen. Avskrivningar kan även syfta till att dela upp kostnaderna för en tillgång under samma period som denna tillgång bidrar till intäkter.

För att förstå avskrivningars syfte är det av stor vikt att kunna skillnaden på kostnad och utgift. En kostnad uppstår då resurser förbrukas, medans en utgift uppstår då man gör ett inköp, då man ”byter ut” en resurs mot exempelvis en produkt som kommer användas inom företaget. Kostnader påverkar resultaträkningen, utgifter påverkar ej resultaträkningen.

Summan av alla avskrivningar i ett samhälle kallas för kaptialförslitning.

Avskrivning enligt plan är då man gör avskrivningar under tillgångens ekonomiska livslängd med årliga belopp, som på ett ungefär motsvarar tillgångens värdeminskning. Avskrivningstiden bestäms då tillgången införskaffas och kan ej vara längre än tillgångens ekonomiska livslängd.
Planenliga avskrivningar eller bokföringsmässiga avskrivningar är avskrivningar som sker enligt en förutbestämd plan. Ex. en lastbil med avskrivningstiden 10 år, köps in för ett värde av 1 000 000 SEK, då blir den årliga kostnaden 100 000 SEK.

Det finns utrymme i lagstiftningen för att göra skattemässiga underavskrivningar eller överavskrivningar, något som frekvent förekommer hos företag. Då en avskrivning är en kostnad påverkar dess storlek resultatet och därmed även skatten på eventuell vinst. Lagstiftningen ger alltså möjligheten att utjämna resultat över åren (mellan bra och dåliga år) för företag. Det uppstår en skillnad mellan de planmässiga och skattemässiga avskrivningarna då företag använder denna möjlighet. Det ger därför utrymme för företagen att i samband med bokslutet att skatteplanera och är en av många möjliga bokslutsdispositioner.

Olika avskrivningsmetoder:
Linjär avskrivning: den vanligaste avskrivnings formen bland företag i Sverige och går ut på att tillgången skrivs av med lika stora belopp varje år.
Progressiv avskrivning: är lämpliga för tillgångar som har lång ekonomisk livslängd och inte är beroende på teknisk utveckling då avskrivningarna är lägre i början och ökar allt efterhand som åren går.
Degressiv avskrivning: speglar ofta den verkliga värdeminskningen av en tillgång då avskrivningarna är högre i början och minskar allt efterhand som åren går.
Produktionsberoende avskrivning: avskrivningen varierar beroende på den uppskattade framtida produktionen.


Nedskrivning
Nedskrivning är då exempelvis en anläggningstillgång delvis, eller helt, blir en kostnad på resultaträkningen och skrivs alltså bort från balansräkningen. Då en tillgång förlorat så mycket i värde det är betydligt lägre än det bokförda värdet gör man en nedskrivning.


Bokslutsdisposition
Bokslutsdisposition är de åtgärder som görs av ett företag för att skjuta upp beskattningen på resultatet företaget gjort till ett senare tillfälle.

Kontakta oss