Skulder – eget kapital (intern finansiering)


Eget kapital
I redovisningen är skillnaden mellan är skillnaden mellan en verksamhets tillgångar och skulder eget kapital, med andra företagets bokföring. I redovisningen finns det ofta en skillnad på tillgångens marknadsmässiga värde och hur den tagits upp i bokföringen.

Det kapital som utgör en verksamhets egna medel är eget kapital. Ur en verksamhets synpunkt kan man betrakta det egna kapitalet som en skuld till ägaren.

Uppkomsten av eget kapital beror antingen på att verksamheten ger vinst, alltså ett överskott och på så vis samlar på sig medel, eller att verksamhetens ägare skjuter till medel. (Oftast sker bildandet av det egna kapitalet i kombination mellan de två tidigare nämnda alternativen).
Det egna kapitalet kan bl.a. användas ifall en verksamhet går med förlust under ett räkneskapsår. Ifall det egna kapitalet inte är tillräckligt stort för att täcka förlusten får man ett negativt eget kapital, då säger man att företaget är i så kallad obestånd. Då detta händer måste alltså verksamhetens ägare tillsätta kapital för att undvika att verksamheten sätts i konkurs. I Sverige, om man kan befara att häften av det egna kapitalet är förbrukat, måste ett aktiebolag upprätthålla en kontrollbalansräkning. Ifall ägarna inte skjuter till kapital kommer dessa förlora ansvarsbegränsningen och bli personligt ansvariga för skulder och avtal.

Det finns två olika former av eget kapital, så kallat ”bundet eget kapital” och ”fritt eget kapital”. En av skillnaderna är att det enbart är det fria egna kapitalet som kan delas ut till aktieägarna medan det är enbart då verksamheten likvideras som det bundna egna kapitalet enbart kan delas ut. Det är genom lagstiftning som uppdelningen mellan budet eget kapital och fritt eget kapital regleras.


Aktiekapital
Det kapital som tillskjutits av verksamhetens (företagets) ägare är ett så kallat aktiekapital och det är dennes/deras uppgift att tillföra aktiekapitalet till verksamheten. Normalt är aktieägarnas ansvar för åtagandena av ett aktiebolag begränsade till insatt aktiekapital.

Lägsta kravet på aktiekapital för ett aktiebolag är 50 000 SEK, (den 1:e april 2010 sänktes kravet från tidigare 100 000 SEK i aktiekapital till nuvarande 50 000 SEK i aktiekapital).

Överkursfond
Överkursfond tillhör fritt bundet kapital och är en balansräkningspost som uppkommer när en nyemission tecknas till överkurs. Det fastställs ett nytt pris vid nyemission som kan vara högre än kvotvärdet på den befintliga aktien, den del av priset som överstiger det nominella värdet vid nyemissionen går till överkursfonden, medan den övriga delen går till aktiekapitalet och utgör därmed bundet eget kapital.
redovisningskonsult

Skulder – främande kapital (extern finansiering)


Skuld
Inom ekonomi är den summa pengar som skall återbetalas en skuld, oftast inom ett specifik tidsperiod eller ett satt datum. Obetalda fakturor från leverantörer är ett exempel på leverantörsskuld.

Avbetalning av en skuld kan göras genom amorteringar, skulden återbetalas genom mindre uppdelade belopp, ränta inte vara del av skulden.


Avsättning
Exempel på avsättning kan göras inför en förväntad kundförlust innan händelsen har blivit realiserad. Avsättningar är förpliktelser som är sannolika eller säkra på att deras existens, men som inte är bestämda i belopp eller tidpunkt då de ska infrias.

Avsättningar påminner om skulder men med den stora skillnaden att en avsättning som är mer oviss att beräkna än en skuld. Avsättningar tas upp i balansräkningen.


Kortfristig skuld
I ett företags balansräkning är kortfristig skuld en grupp skulder, bl.a.
– Skulder med kort löptid (mindre än ett år) exempelvis leverantörsskulder.
– Intjänad semester och bonus av personalen på företaget.


Långfristig skuld
Till långfristig skuld räknas en eller flera poster på passivsidan (skulder och eget kapital) i balansräkningen för företaget. Låntagare och långivare har kommit överrens om den återbetalningsperiod för skulden (som ligger i grunden) och som sträcker sig över en längre tid. Banklån är exempel på långfristig skuld då dessa oftast, som sagt, sträcker sig över en längre tidsperiod.

Kontakta oss