Begrepp: Tillgångar

Tillgång

När man talar om tillgångar inom ekonomin menar man hela förmögenhetens totala värde. I balansräkning är tillgångar den ena sidan och är alltid lika stor som summan av skulder och eget kapital. Det finns olika typer av tillgångar så som immateriella rättigheter, egendom, banktillgodohavande och andra fodringar.

Materiella tillgångar: en fysiskt befintlig tillgång som alltså går att ta på, exempel på materiella tillgångar är maskiner och byggnader.

Immateriella tillgångar: motsatsen till materiella tillgångar och är alltså tillgångar som inte går att på, exempel på immateriella tillgångar är licensrättigheter och patent.

Anläggningstillgångar: tillgångar som man planerar att behålla och bruka under längre period, exempel på anläggningstillgångar är maskiner och byggnader.

Omsättningstillgångar: tillgångar som skall säljas i företaget, tillgångar man alltså inte planerar att behålla och bruka en längre period, exempel på omsättningstillgångar är varulager.

Finansielltillgångar: dessa är tillgångar består av två huvudgrupper ”räntebärande tillgångar” och ”riskbärande tillgångar” och ger finansiell avkastning.
– Räntebärande tillgångars avkastning beror enbart på löptiden, valutaenheten och kreditrisken.
– Riskbärande tillgångars avkastning baseras på osäkra kassaflöden exempelvis utdelningar och osäker kapitalvinst.

Kontakta oss