Revision – syfte

En oberoende granskning om vissa förhållanden eller information som genomförs av revisor är en revision.

Revisionsprocess
Vanligtvis genomförs följande steg av revisorn då denne gör sin revisionsprocess:

– Planering
– Test av intern kontroll
– Substansgranskning
– Avrapportering

Revisionen går till så att revisorn utgör, enligt god revisionssed, granskningsåtgärder för att kunna göra en revisionsberättelse. Detta uttalande av en revisor är normalt inget absolut uttalande utan ett som torde, i rimlig grad, vara korrekt. En revisor kan inte granska ett företags samtliga händelser under ett år, av dels praktiska men också ekonomiska skäl. Istället förlitar sig revisorn på ett urval och testa dessa.

Revisionens tre grundpelare
Normalt brukar man tala om revisionens tre grundpelare tystnadsplikt, oberoende och kompetens.

1.Tystnadsplikt: tystnadsplikten är av stor vikt för en revisor då denne kommer ta del av all den information om företaget i fråga för att kunna utföra granskningen. Ytterst känslig information kan då komma till revisorns kännedom och därav är det ytters viktigt att denna information inte yppas för någon tredje eller utomstående part. Finns det tvivel på tystnadsplikten hos revisorn kommer mindre information att tilldelas denne och då sjunker värdet på revisionen.

2.Oberoende: oberoendet hos en revisor är en självklarhet då denne inte får ha en beroendeställning till någon av intressenterna i företaget som granskas. Inte får revisorn heller ha någon väsentlig ekonomisk intresse som kan tänkas påverka granskningen. Ifall tvivel finns om dennes oberoende sjunker (likt tystnadsplikten) värdet på revisionen.

3.Kompetens: revisorn måste ha en tillräcklig kompetens och vara kunnig i regelverkets frågor som exempelvis redovisningsregler, för att kunna dra rätt slutsatser ur informationen som granskningen ger.

Revisionsbranschen
Benämningen för företag vars verksamhet kretsar kring revision är revisionsbyrå. Ett stort antal av revisionsbyråer i Sverige står under tillsyn av Revisionsnämnden. De flesta revisionsbyråer erbjuder tjänster utöver revision, så som skatterådgivning, bokföring och redovisning.

redovisningskonsult
kalkylator starta eget

Kontakta oss