Begrepp: Kassaflöde

Kassaflöde är en verksamhets betalningsströmmar (inbetalningar och utbetalningar) under en specifik tidsperiod. I årsredovisningen görs en kassaflödesanalys där förändringar påvisas i likvida medel under en period, (vanligast ett år).

En kassaflödesanalys kan på ett förenklat sätt se ut så här:

– Löpande verksamhet: kortfristiga skulder, varulager, fodringar och justeringar för avskrivningar.
– Investeringsverksamhet: anskaffning av materiella anläggningstillgångar och investeringsversamheten.
– Finansierings verksamhet: amorteringar av lån, nyemission, utbetald utdelning, upptagna lån, koncernbidrag.

När kassaflödet växer, ökar verksamhetens likvidamedel (ex. verksamheten tar ett lån).
När kassaflödet minskar, minskar också verksamhetens likvidamedel (ex. verksamheten betalar av ett lån).

Kontakta oss