Begrepp: Resultaträkningen 

Resultaträkningen visar en verksamhets kostnader och intäkter och ger ett saldo som antingen kan vara positivt (vinst) eller negativt (förlust) under en viss period.

Resultaträkning är alltså sammanställningen av resultatkontona i bokföringen.
Resultaträkningen och balansräkningen är båda delar i årsredovisningen och ska presenteras i en särskild uppställningsform, detta för att underlätta överskådligheten. (Ordningen av posterna i resultaträkningen bestäms av uppställningsformen för att man lättare ska kunna jämföra eventuella tidigare inlämnade årsredovisningar, s.k. jämförelsetal.

Exempel på poster i en resultaträkning:

– Omsättning
– Personalkostnader
– Avskrivningar
– Rörelseresultat
o Ränteintäkter och räntekostnader
o Övriga finansiella poster
– Resultat efter finansiella kostnader
o Skatter
– Resultat

Kontakta oss